Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9, GODS ALMACHT EN 's MENSCHEN VOLKOMEN AFHANKELIJKHEID.

(

Alles is uit, door en tol God, e» volle nadruk wordt gelegd " op dit: alles. Buiten Hem is niets, geen enkele macht kan er

zijn buiten Hem.

Plechtig begint het al in de Inleiding van ,,het Eeuwig Evangelie . • „Gode zijn al zijne werken van eeuwigheid bekend; en het is niet in de hand eens mans, dat hij zijn gangen rigt: — Of heeft de pottebakker geene macht om uit een' en denzelfden klomp leem een vat ter eere en een ander ter oneere te maken."

Muller wil dan ook niet weten van een dualisme van goed en kwaad. God is de eenige oorzaak, en er kunnen geen „twee wezenlijke of eerste oorzaken aanwezig zijn, weten, ééne van het goede en ééne van het kwade" (') ls er slechts ééne macht, dan is ook de mensch volstrekt afhankelijk.

„Is God ook afhankelijk van tien mensch ? Neen ! maar «le mensch is afhankelijk van God, zoodat hij zich zonder Zijn wil niet roeren noch bewegen kan '. (2)

„Wat volgt daaruit? Dat alle daden des menschen bestuurd worden naar den raad van Gods wille, zoodat de mensch niets anders kan doen, dan hetgeen hij gedaan heeft.." (3)

„Maar wat moet ik dan toch geloven om geregtvaardigd en zalig te worden? Deze waarheid, dat al hetgeen ik ooit gedaan heb, overeenkomstig de wille Gods is geschiedt, zoodat ik niet anders heb kunnen doen, hetwelk God ook weet en mij daarom niet wil straffen, hetwelk, wanneer Hij zulks deedt, onrechtvaardig zoude zijn en tot zijn oneer zoude verstrekken, uithoofde ik die daden niet in mijne magt heb gehadt." (4)

Een volstrekt determinisme dus — de mensch heeft niet de minste vrijheid. „Wanneer den mensch tegen den goddelijken wil konde handelen zoude hij sterker moeten zijn dan God — dus het schepsel machtiger dan den schepper, waardoor hij, alsdan zich zeiven zoude verheffen boven al wat God genaamt wordt:

C) E. E. blz. S».

(') Muller vraagboekje vr. 4 (■*) id. vr. ö.

(J) Muller vraagboekje vr. 26

Sluiten