Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hun eigen hart, moest wreken; of, met andere woorden, een voorwerp, uit de dieren der aarde gekozen, te doen dienen, op hetwelk de wrake Gods, zooals zij meenden, konde werken en zich verlustigen en alzoo te vrede stellen.'' .... hetwelk reeds kort na den val begin heeft genomen, in Kaïn en Abel; met dit onderscheid, daf Abels offer aangezien werdt, omdat hjj, in den geest met het offerdier gelijk stond, en zijne lusten en begeerlijkheden wilde verlaten en verlochenen, en dus door het offerdier betuigde, God gehoorzaam en onderworpen te zijn, tot zelfs in den dood toe" .... Doch den vleeschelijken mensch Kaïn offerde, door alle tijden heen, een offer dat God niet kon behagen; want de offerande Godes zijn een verbrijzeld hart en eene verslagene geest, om te willen doen dat God wil.

Het was dan eene uit zondige eigenliefde en uit een verduisterd verstand voortgevloeide, verdichte Fabel, om God te behagen door het dooden van dieren, en dezelve Hem, als een otler toe te wijden, zonder gehoorzaam te zijn aan zijne geboden: en zóó is diezelfde verdichte Fabel, door de instellingen of wijzigingen der offeranden door Mozes voortgegaan tot op Jezus.... de Euangelisten en Apostelen gebruikten zoodanige spreekmanieren, .... namelijk van verzoening, offerande en andere die dat gevoelen schijnen te begunstigen; dewijl den tijd der schaduwe nog niet geheel voorbjj was .... makende dus in die bedeeling van zoodanige spreekwijzen gebruik, als met den geest van dim tgd overeenkomstig was'' (')

„Hetgeen in dien tjjd bij de Heidenen, en gedeeltelijk ook bij de Joden plaats had, omtrent het offeren der dieren voor hunne misdaden, dat heeft nu insgelijks bij de Christenen plaats: want die zoeken zich te dekken met den ligchamelijken dood van Jezus aan het kruis, hetwelk zij beschouwen als eene offerande voor hunne schuld, geloovende, of liever, meenende, dat Hij, voor hun, den hemel verdiend heeft, door zijne lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid; welk gevoelen of meening eigenlijk eene door eigenliefde verdichte Fabel, en den gruwel der verwoesting is, staande in de heilige plaats, waardoor zij, langs dien weg, door de blinde eigenliefde misleid zijnde, hunne booze werken aan de hand houdende, geen gemeenschap met God kunnen hebben". ..(')

In dezen kring van gedachten moest het begrip rechtvaardiging eveneens vervluchtigd worden.

Rechtvaardiging kan bij de Zwijndrechtsche broeders niets meer beteekenen dan: „den mensch voor eigen gevoel vrijspreken van schuld." God zegt tot den mensch: „gij houdt u zelf voor schuldig, maar gij zijt het niet."

Deze rechtvaardiging heeft dus ook plaats door geloof, maar .. . door geloof aan Jezus' prediking van Gods gezindheid. Voor geloof in Jezus Christus, in den zin van vertrouwensvolle overgave

') E. E. blz 35—38. «) E. E. blz. 39-40.

Sluiten