Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dragen. Het zoude mogelijk goed zijn, om een Zendel. Gen. op te rigten om alhier op de wegen, in de trekschuiten, in de publieke herbergen en op het open veld en in de huizen te vermanen

Men kent God niet regt... ja de kennis, die nog in de zuiverste Gemeente des Christendoms ingevoerd is en geleerd wordt (de Hervormde); en daaruit alleen komen als van zelve alle die gebreken voort." (J) Maar er zal verandering komen, „welken tgd niet verre meer van de hand is, zóó zelfs, dat het mjj niet verwonderen zou, dat ik het, die nu 47 jaar bereik, nog beleefde." (J)

Reeds wijzen de teekenen der tijden op een naderenden omkeer, „gelyk men sedert eenige jaren al sommige van die aardbevingen onder de volken en wervelwinden onder de standen en staten heeft gezien... Maar allerzekerst is, naar die menigvuldige tijdsbepalingen in de profetische schriften, die tijd niet ver mt-er van de hand,... in Dan. 8:14 lezen wij : tot tweeduizend drie honderd avonds en morgens, dan zal het Heligdom of de waarheid, die terneder geworpen was en ter vertreding overgegeven, wederom geregtvaardigd worden." (*)

We willen deze toekomstverwachtingen nog wat nauwkeuriger teekenen.

Eenmaal, zal de aarde een paradijs zijn ; daar dezelve thans, door de <%erechtigheid en het afwijken van Gods getuigenis, een Hel voor het menschdotn is." (5)

„Eenmaal zal het zoo op deze aarde worden, dat ieder mensch derzelver goederen zal aanzien en gebruiken als de goederen Gods — dat weten wij ook uit den Bijbel, welke daarvan overvloedig spreekt; door welk alles wij de overtuigendste blijken en bewijzen bezitten, dat God eenmaal zal toonen, dat Mij God is en Opperheer die voor alen goed is; waarom Hij de bozen, die Hem als zoodanig niet willen kennen of erkennen en Zijnen raad verwerpen, van Zijnen aardbodem zal verdrij ven • en zorgen zal, dat Zijne getuigenissen worden erkend, aangenomen en beleeld of

beoeffend Bijna alle de Profeten hebben van dit R(jk of van dien

tijd geprofeteert; inzonderheid Jezaia in het 66 en 66ste Cap. — Ook Zacharias in Cap. 14, Sephanja 3. Micha 4. Ook Daniël zegt, dat de heiligen het Rijk rullen ontvangen en dat hetzelve Rijk een eeuwig Rijk zal ïijn. Petrus zegt, in zijnen 2den brief het 3e Cap. en aldaar in het 13de vers, vervolgens ook: „Wij verwachten naar Zijne belofte, nieuwe hemelen en eene nieuwe aarde, in dewelke geregtigheid woont". Ook

(>) Handschrift van prof. Heringa, blz. 12,13. (") t. a. p. blz. 15.

(3) Waarh. van Gods vr^magt. Handschrift blz. 23.

( ) id. blz. 30. 2300 jaren na Daniels profetie zal het einde komen. De berekening gaat nu in 't kort als volgt:

Van het eerste jaar van Darius tot den dood van Christus zijn 70 weken dat is 490 jaar; wij schrijven nu 1818 due (34 jaren voor Jezus leven eraf) 1784 na Christus dood, dat is samen '2274 jaren. Daniels profetie valt in het 3e jaar van Belsazar^s koningrijk dus 6 jaren vóór het eerste jaar van Darius... ergo, 2280 jaren zjjn reeds verloopen sinds Daniels profetie ... nog twintig jaren !... en dan komt het einde.

O Muller vraagb. vr. 59.

Sluiten