Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oorlog van 1830, de woelingen op kerkelijk, politiek en maatschappelijk gebied, de opkomst van velerlei socialistische stroomingen, versterkten deze toekomstverwachtingen, Valk herinnert voortdurend „aan de thans in werking zijnde gebeurtenissen op het tooneel der wereld... God is al begonnen zijn rijk onder ons op te rigten, dat Rijk, hetwelk zoo lang verwacht en zelfs door de geleerden dezer tijd bepaald is, dat hetzelve zichtbaar in de wereld verschijnen zoude in 1836 en dat wel in t bijzonder door den Professor Jung Stilling". (') Nauwlettend zagen de broeders daarom uit naar de teekenen der tijden en ijverig lazen zij de couranten. Merkwaardig, dat deze eenvoudige lieden zulk een breed gezichtsveld hadden en dat de voorname geestesstroomingen aan hunne aandacht niet ontsnapten. 1836 zou dus het gewichte jaar worden.

Valk schrijft in 1835, na de melding van het toetreden van een gezin uit Duitschland :

„Zoo komen zij van Oost en West en zitten aan... Zoo zien wij de kinderen des Koningrijks uitwerpen en de eerste de laatste zijn. Welligt wordt de Arke Gods spoedig gesloten. Dagelijks komen er vele menschen. Het begint van belang te worden nu de sectenoorlog begint. Hier scheiden zich de menschen alom af van de zoogenaamde kerk en voegen zich bij de zoogenaamde wetvromen, waardoor de vijandschap en haat der menschen openbaar wordt. Zoo komt de verwoesting van den Almagtigen. De voorspelling van Jung Stilling omtrent het vrederijk op aarde krijgt daardoor zijne waarde." (2)

En in een brief van 27 Febr. 1836, waarin Valk melding maakt van groote ontbeering, belijdt hij:

„Wij leeren nu volkomen op de genade Gods hopen en drijven met vreeze en beven van wat er worden zal, hoewel God ons krachtig vertroost en als laat weten dat het van dit jaar vreesselijk, ja vreesselijk zal zijn; meer mogen wij niet zeggen."

Het Godsrijk kwam niet in 1836, maar Valk hield vast aan zijne toekomstverwachtingen ten einde toe. In een zijner laatste brieven schrijft hij nog: (3) „Het Rijk van Kristus komt op aarde,

(') Brief van 4 April 1832. Copieboek C blz. 45.

(•) Briet van Valk aan broeder Blaauw dd. 27 Sept. 1835.

(5) Aug. 1849. Copieboek D.

Sluiten