Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namaals zullen verlost worden. Vuur is verlichtend, verhittend, zuiverend, verterend, het evenvvigt zoekend, ontbindend en doordringend."

Hoe Heijstek deze eigenschappen geestelijk verklaart, is me niet duidelijk en vooral niet hoe hij het „verterend" te zijnen gunste kan uitleggen.

En wordt er dan niet van eeuwige pijn gesproken? Ja — maar.. . „op vele plaatsen van den Bijbel duidt eeuwig een langeren of korteren tijd aan." (*)

Een dergelijke opvatting stond Muller zeker ook voor, toen hij in de reeds geciteerde noot verklaarde :

„Men weet toch, dat de eeuwigheid, de oneindigheid niet insluit; maar wel dat de eeuwigheid door de oneindigheid of oneindige duurzaamheid wordt ingesloten." (*) Vooral Ary Goud wijdt breedvoerig uit over zijne toekomstverwachtingen. Hij spreekt van een

„eeuwig of eindeloos bestaande, doch het kwaad verteerende vuur, hetwelk eigentlijk God zeiven is, die de tegenstanders zal verslinden door den geest des oordeels en der uitbranding — en wanneer de tegenstanders zullen verslonden zijn, dan houdt natuurlijk hun aanzijn op." (3) We zouden al haast zeggen : we gaan heen naar een[eindelijke vernietiging der goddeloozen!

Maar neen ! want er volgt weer op :

„Die verslinding zal geschieden en heeft alleen ten doel om de geesten of zielen te verlossen van de tegenstanders met welke zij vóór die verslinding nog vereenigd zijn .... om hen te zuiveren, te buigen en te vormen tot gehoorzaamheid aan de waarheid. Doch die in het Helsche vuur nog geene gehoorzaamheid leert zal geworpen worden in den poel des vuurs — in de buitenste duisternis, daar zij niet uit zullen komen, totdat zij den laatsten penning zullen betaald hebben en welke penning zij daar zullen voldoen, al waare het ook over hondertduizend Millioenen eeuwen, want God, die de almagtige liefde zeiven is, zal hen Leeraars zenden om hen van hunne dwaasheid te verlossen en voorts van alles, dat hun tot

(i) Ware leer blz. 61.

(») E. E. blz. 29.

(3) Vraagb. vr. H,

Sluiten