Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

kanten, dewijl alle sekten, die Ieeren, dat velen naar een eindeloos verderf gaan door hunne wijze van leven toonen, dat zij gecne Christenen zijn.... en de leer, dat allen zalig worden, roeit de wraakgeest in onze harten uit." (')

Allen worden dus eenmaal zalig — de mensch moge langen tijd zich tegen de liefde verzetten — een heel leven lang — dit leven ondervindt hij de straf, die hem buigen zal en tot

onderwerping zal brengen.

Eenmaal zal hij zien, dat het ware geluk alleen in de onderwerping aan God gelegen is en de mensch zal dan, door de straf gelouterd, vrijwillig de knie voor God buigen, „opdat voor alle vleesch de zonde een eeuwig afgrijzen zou zijn en men eene vaste

keuze in God zou doen." (1)

Maar niet alleen de menschen, zelfs de gevallen Engelen zullen

weer tot God keeren.

„Zoo zullen alle schepselen Gods, zelfs de afgevallen Engelen, als in hen des tegenstanders kop |zal vermorzeld zijn, (hetwelk een doodwond is,) eens tot kennis der waarheid komen en zalig worden." (')

Over den tegenstander, den Satan zelve, wordt niet uitdrukkelijk gesproken — zooals ook — naar ik reeds'op blz. 175 opmerkte — geen pogingen waren gedaan, om het bestaan van den Satan te verklaren.

Ook hij zal echter onder die afgevallen engelen gerekend moeten worden — ook hij zal wederkeeren tot het licht — en God zal zijn : alles in allen.

Ziedaar de „ware leer der zaligheid", „de waarheid", die waarlijk \rrii maa bt n<*7i> leer aan te nemen, is de zaligheid. Deze 'eer

f /. 1 I 1 ^ Ca. J .fin i I f*

1.1. I hvtrfanan an |-»PAir rlP I U* I I 11 r*Tl V «-II 1 l ir/r r VC*"

toeKomenae eeuw.

„Deze leer van Gods Almagt, en dat Hij de zonde wil, in het heden, of voor het tegenwoordige; en niet wil volgens de wet in de toekomst, is het water des j

(') Ware leer der zaligh. blz. 61.

(!) Heiistek. Ware leer, blz. 54. .

(') E. E. blz. 28. Vergeljjk ook Goud rraagb. blz. 28. (Zie alhier blz. 214 boven).

y

Sluiten