Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zien ook hier weer duidelijk de tradities der broederschap ; vooral dat krantlezen, het letten op de teekenen der tijden, herinnert ons aan den Mijdrechtschen kring.

Een dochter van dezen Exalto bevestigde mij deze berichten; ook volgens haar woonden de broeders te Heukelum niet samen, maar kwamen toch eiken avond bijeen. Men verspreidde veel zegen; nooit vroegen de armen vergeefs om hulp en genoemde vrouw wist zich uit hare kinderjaren nog wel te herinneren, dat zij vele malen eten moest brengen aan arme gezinnen en dat, terwijl zij het zelve soms niet al te breed hadden.

Wij naderen nu tot de allerlaatste bladzijden van de geschiedenis der verspreide broeders.

Ongeveer in het jaar 1863 had er een merkwaardige beweging onder hen plaats. Daar bereikte hen namelijk de tijding, dat ginds in het verre Westen reeds sinds lang een gelijkgestemde broederschap was ingericht. Dat trok ! De Geest riep en velen maakten zich gehoorzaam op.

Het was blijkbaar voor het eerst, dat men hier te lande wat meer algemeen bekend raakte met de Mormonen, hoewel deze secte toch reeds vele jaren van bestaan achter zich had.

Immers, nadat het „boek van Mormon" in 1829 was uitgegeven, kwam het reeds in het volgende jaar tot gemeentevorming onder den naam: „Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen;" (') en deed dit theosophisch mengelmoes van alle mogelijke godsdiensten zijn intrede in de wereld. (2)

(') Charles W. Penrose „Het Mormonisme" (in „Kerk en Secte" onder redactie van Dr. S. D. van Veen. Serie II No. 1 Baarn 1908) blz. 3, noemt als stichtingsdag der gemeente: 6 April 1830.

(•) Robert von Schlagintweit ,,Die Mormonen oder die Heiligen vom jüngsten Tage, von ihrer Entstehung bis auf die Gegenwart," 1874, toont aan, hoe het Mormonisme aan bijna alle mogelijke godsdiensten en systemen zjjn zeer gecompliceerden inhoud heeft ontleend.

„dem Buddhismus die Lehro von der Seelenwanderung, dem Mohammedanismu8 die Lehre von der Vielweiberei und das Verbot Spirituöser Getrilnke,

dem rohen Heidenthum den Glauben an Zauberei,

dem orthodoxen Christenthum den Glauben an die Bibel,

dem Judenthum die bei ihr zu Theodemocratie gewnrdene Theocratie, den Methodisten einen Theil des Ritus und die Seelenerweckungen (Revivals) den Presbyterianen das allgemeine Stimmrecht.

den Baptisten das Untertauchen des, ganzen Körpers bei der Taufe.

Auch sind die Mormonen Chiliasten" (S. 138.)

Ook Joseph Smith verklaarde zelf: „een der grondbeginselen van onzen godsdienst is: waarheid te verkrjjgen — ze mag komen, vanwaar zjj wil, we moeten alle goede en ware beginselen, die in de wereld zijn, verzamelen en

Sluiten