Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Penrose zegt, dat het Zendingswerk in het jaar 185b in Nederland werd begonnen, doch stelselmatig werk in dit opzicht werd eerst in November 1864 aangevangen, toen Ouderling Joseph A. Wei Ier, die omtrent 25 Heiligen der laatste dagen verspreid vond in Nederland, het Zendingswerk organiseerde. (>)

Opmerkelijk is het samenvallen van den aanvang dezer zendingsorganisatie met den trek der broeders naar Amerika. Was deze trek gevolg van de genoemde stelselmatige propaganda ? De berichten stellen den trek ook in 1864; maar, als de zending eerst in November van dat jaar krachtig werd aangevat, dan was het succes al heel haastig. Bovendien stelt Mr. Quack de aanleidende beweging „omstreeks 1863." (s)

Wij 'zouden eer het tegendeel willen aannemen. De trek naar Amerika vestigde de aandacht der Mormonen op ons land als een vruchtbaar terrein, en deed de zending krachtiger aanvatten. Die 25 geestverwanten kunnen o. a. wel de achtergebleven exnieuwlichters geweest zijn.

Ook dat kleine getal van 25 doet ons eer denken aan de dagen na den trek, dan aan den tijd, toen de verspreide nieuwlichters nog allen hier waren: we zullen in het vervolg zien, dat er reeds in 1864 ongeveer 50 broeders en zusters naar Amerika vertrokken.

Omtrent den grooten trek der Nieuwlichters naar Amerika (3) wisten we tot heden niets anders, dan wat Mr. Quack verhaalde in de Gids (4), naar aanleiding van de berichten van ds. A. J. Oort.

Laat me dit stuk volledig weergeven : „Daar verspreidde zich in de dorpen, waar deze enkele Nieuwlichters zich ophielden, de tijding, dat hun de roeping van den Geest was gebracht, om naar de Mormonen in Noord-Amerika te gaan.

Daar zou dat zevende verbond een feit zijn, een lichamelijk bestaan erlangen.

bewaren " Van een officieel erkende leer kan men bij het Mormonisme eigenlijk niet spreken. De groote plaats, die de openbaring inneemt — cn vele malen tot innerlijke tegenspraak leidde — maakt het stelsel onvast; veeltijds kan men niet verder komen dan tot de aanwijzing: ,,dit werd in dezen of dien tijd geloofd!

(') Penrose t.a.p. blz. 24.

(2) Gids ta.p. blz. 259.

(5) De Mormonen waren toen reeds in Utah gevestigd.

De groote tocht onder Brigham Young, begonnen 6 Febr. 1840, was geeindigd door de nederzetting aan het Zoutmeer in Juli 1847. De nieuwe hoofdstad was gesticht: fait Lake City, ook wel Nieuw Jeruzalem of Sion genoemd, maar Salt Lake City was destyds (1864) nog geen tempelstad, daar de tabernakel eerst 6 Oct. 1867 geopend werd.

(♦) Gidsartikel t, a, p, blz. 261 en 262.

Sluiten