is toegevoegd aan uw favorieten.

De Zwijndrechtsche Nieuwlichters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„alles zal in 't licht komen; dit licht zal nooit van de aarde verdwijnen, al is het circa uitgestorven, de kiem is bewaard gebleven ... het zout der aarde en het licht der wereld . ..

als gij eens kon gevoelen, wat een blijdschap hier wordt gevoeld over de komst van uw brief. Wij weten hier in 't verre westen, dat dit werk zal zijn goede nut wel doen."

Een ander schreef mij:

„niet weinig verrast van een onbekende vriend een brief te ontvangen, hetwelk ons "meer aangenaam was, daar wij hoorden, dat er in Holland nog een kern was bewaard gebleven van die Broedergemeente, waar onze geliefde ouders in geleefd en tot hun dood getrouw aan zijn gebleven en dat er nog belangstelling is om daar meer van te weten."

Deze uitingen zeggen ons voldoende, dat de Zwijndrechtsche broederschap zich maar niet oploste in het Mormonisme. Het hart van die nakomelingen gaat nog uit naar Holland met zijn oude broedergemeente.

En, dat de oude tradities der broedergemeente nog zijn blijven voortleven in de nakomelingen, zal uit de volgende gedeelten der correspondentie blijken.

Dadelijk trof ik sterke eschatologische verwachtingen. Geen wonder! In den kring van de „Heiligen der laatste' dagen"

vonden deze toekomstverwachtingen steeds een vruchtbaren bodem.

Fontijn schreef, handelende over „verschillende gelooven" :

„het getal moet vol worden. Lees in openb. 13: 17 en 18.

Het zal een getal worden van 66b... al die „zektens ' die zullen te niet gedaan worden en in 't ongelijk gestelt worden, het zal één leer worden... Jezus zal dat koninkrijk regeeren en die tijd is zeer kort bij... het zal zijn in 't laatste der dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijnen Geest op alle vleesch..."(1]

Na een verbazend ingewikkelde rekening, die ik nog niet hel» kunnen ontcijferen volgt dan: „1915 zal er een regte vrede op aarde komen en dat zal Gods koningrijk zijn. [2]

(l) Briet van 27 April 1904.

[»J Wie lust heeft de diepzinnige en duistere speculaties na te gaan, vinde