Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook in den afkeer van geordende en wetenschappelijk gevormde leeraars, merkt men nog de Zvvijndrechtsche beschouwingen, die eveneens onder begunstiging van hunne omgeving kontien blijven voortbestaan ;

„De leeraars die zullen ondervinden, dat hun gezegd zal worden, dat zij enkel maar huurlingen zijn en dat zij studeeren in de week om Zondags hun preek op te zeggen. En de Heere Je?us die zegt: gij hebt niet te bedenken, wat gij zeggen zult, de Geest, die van God uitgaat, die zal 't hun geven in de ure, wanneer zij spreken moeten."(') ,,De leeraar moet de ware leer onder de mensehen brengen, zonder — ja zoo geheel zonder traktement, zonder huur - het is thans die de leeraar het meeste geld biedt, daar gaat hij dan, want er [wordt] gezegd : de Heere heeft hem geroepen ; die hem minder geld aanbiedt, clie gemeente laat hij varen, dan heeft de Heere hem niet geroepen". (2)

Getrouw aan de levensbeginselen der broederschap, houdt men de „liefdeleer" des Heeren nog steeds hoog: „De leer van Jezus leert ons: hebt uwe vijanden lief. Hoe weinige menschen zijn er [die] aan die les een begin gemaakt hebben." (3)

En dan geeft de schrijver een voorbeeld uit eigen leven, hoe hij die leer in practijk heeft gebracht tegenover een buurman

bier enkele gegevens — den korten inhoud van het bijna onverstaanbare relaas. De schrijver gaat uit van Nebukadnezars straf.

„Wanneer die tijd van 7 strattjjden oui zijn, dan zal bet „is ze re lie tisze (ioterement" (d.i. blijkbaar : het Israëlietische Gouvernement!) hersteld worden.'' 7 X -'60 dagen maakt 2520 dagen. Deze dagen beduiden jaren, zie Kzeehiel 4 :6 „ik het u gegeven eiken dag voor elk jaar."

Dwars door deze becijfering heen, gaat nog eene andere, naar ik vermoed uit Openbaringen ontleend, want de schrijver zegt: „Rome zal regeeren 1260 jaren en de Heidenen zullen Jeruzalem vertreden'*. Hij denkt waarsehynljjk aan Openb. 13:5 ,,het beest werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden'' en Op. 11:2: „het voorhof is den Heidenen gegeven en zij zullen de Heilige stad vertreden 42 maanden."

Deze teksten zouden dan voor de Romeinsche en voor de Heidensche heerschappjj elk 42 X 30 dat is 1260 dagen (jaren) stellen, karnen ook dus hetzelfde getal als Daniël stelde.

Kn nu de slotrekening: „600 jaren is dit gebeurt voor Jezus zjjn geboorte, in 191 ö dan zal de tijd komen van vruchtbaarheid en vrede op aarde en de Turk moet ruimen om plaats te maken voor Israëls volk — en dan zal het duizendjarige rjjk ingaan.''

(') brief van Fontjjn 27 April 1904,

(s) brief van Fontyu 31 Jan. 1904.

(J) brief van Fontyn 31 Jan. 1904.

Sluiten