Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„die een mormoone geloof bezat en van beroep schoolmeester was."

Nog in een ander opzicht eindelijk schemert de leer van de broedergemeente door, nl. in de leer der algemeene zaligheid, „Als wij zeggen, dat God onze hemelsche Vader is, dan zijn wij ook Zijne kinderen, gehoorzame en ongehoorzame, en God is liefde, en wil dat er geen een verloren gaat. Dat wil immers een aardsche vader ook niet, al is er een verloren zoon onder,... Waar is de geestegevangenis voor, gelijk hier aan de aarde, het dient tot straf en tot hun best en vooruitgang uit liefde.., ieder mensch dien God opeischt, zijn werken volgen hem, volgens de Openbaring. Die lust heeft hier aan de aarde om goed te doen, die neemt zijn werk mede om diegenen te verlossen uit hun onwetende en duistere toestand, want er zal niet één van Gods kinderen voor eeuwig verloren gaan. (*)

Een andere correspondentie brengt ons wat nader tot een antwoord op de vraag, hoe zijn de verspreide nieuwlichters in kennis gekomen met het mormonisme ?

Willem Heystek, de zoon van den schipper-schrijver, schreef mij: „aangaande uw vraag, waarom zoo vele naar America gingen, en de verwantschap van de nieuwligters met de Mormonenleer, kan ik u medeelen, er hoe genaamt geene verwantschap bestont. [J]

Zij volgden Mets (zoon van Mets van de broedergemeente) hun zoogenaamt hoofd en ik geloof wel, het doel was om het hier voort te zetten, doch dat is gelijk vele andere godsdienstige illusiën met tot stand gebragt. Mets werd na zijn komst hier een eerste voorstander van de mormonen en begon met twee vrouwen gelijk te trouwen en latere jaren is hij op zending naar Holland geweest... Vele anderen hebben zich na hun komst hier met de mormonen vereenigd, doch Vader is altijd tot

~ brïëFrön Fontiji), hl Jan. 1904. De mogelijkheid van verlossing voor allen wordt door het Mormonisme geleerd, evenwel met deze beperking (bij lenrose blz 15): Slechts de zonen des verderl's, die den Heiligenfeest verloochenen, nadat zij ïiem ontvangen hebben, die de hun verleende macht om de grootste verhooging te bereiken, moedwillig misbruiken en die onschuldig bloeü vergieten, zullen volstrekt verloren zjjn."

ls| Dat is wel wat veel gezegd — zonder in het oog loopende punten van overeenkomst waren de broeders niet zoo licht medegelok».

Sluiten