Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen eigenaardig licht valt clan ook op den korten brief van dezen Mets, dien ik ontving als eenig antwoord op mijne vragen

naar inlichtingen.

Ik zal den brief eenvoudig in zijn geheel weergeven.

Mesa Januarij 27 1904

De ar Sir,

Your letter of date Januarij 7 '04 to hand. after carefull study of its contents I am sorry te say, that I am unable to comply

with your request.

Having been 53 years a Citizen of America my beloveth adopted contry, I have paid no attention to the past, and Experience of my childhood, and do not care what became ®f the sect you

mention or its adherents.

I am old, at peace with all mankind, let every one believe as he or she likes, as long as they infringe on the rights of these fellow men. [']

I write this in Engüsh, as I never speak or write Dutch. I could not very well answer in dutch.

Respectfully

T. Mets.

Uit dezen brief blijkt, dat Mets dus reeds in 1851 naar America gegaan is. Dit maakt dan weer mijn vermoeden aannemelijker, dat Mets niet eerst na 1864 tot het Mormonisme is overgegaan, maar reeds als overtuigd Mormoon de verspreide broeders naar America lokte.

Ook no" omstreeks het jaar IH^l moet hij als Mormoonscn zendeling in ons land geweest zijn.

Het feit, dat hij alleen Engelsch schrijft, terwijl de anderen nog steeds — zij 't gebrekkig! — Hollandsch schrijven, is niet zonder beteekenis.

Hij ging met nog enkele anderen tot het Mormonisme over — de overige broeders bleven op zich zelf en behielden met de oude geloofsopvattingen ook de moedertaal.

PI De zin van dezen laataten regel is wat duister. Er zal bedoeld zyn : „zoolang als /.ij [geen] inbreuk maken op de rechten van de leden dezer gemeenschap11. Natuurlijk zyn dan de Mormonen bedoeld met „theae fellow-tnen.

Sluiten