Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hofstede de Groot zegt :

„Een tweede trek van ons hoofdkarakter is: de vereeni-

ging van bespiegeling en beoefening". (*)

De titel van de Encyclopaedie is: „Encyclopedia Theologi Christiani — |niet, zooals gewoonlijk : „7'heologiae.' want: „de te vormen mensch is hoofdzaak, de vormende

wetenschap middel."

„In de Dogmatiek wordt niet de leer van Jezus en de Apostelen uiteengezet, maar de opvoeding, welke zij hebben

gegeven."(2)

En Pareau ging bij zijne behandeling der zedekunde hiervan uit,

dat deze er op uit is

„om niet alleen de studenten theoretisch te leeren, hoe het Christelijk leven moet zijn, maar ook om hen practisch te brengen in dit leven. De geheele toon is niet alleen een wetenschappelijke, maar ook een stichtelijke." (3) In de behandeling tier Kerkgeschiedenis wijdt Hofstede de Groot bij ieder tijdvak een afzonderlijke paragraaf aan „de beschouwing van het leven der Christenen in dat tijdvak,

De kracht der Groninger school lag juist in dat practische. Hofstede de Groot kon van Muurlings handboek zeggen :

Geen onzer Handboeken heeft zulk een algemeenen en "onverdeelden bijval gevonden; ik vermoed, dewijl hierin onze beginselen niet zoo zeer theoretisch in 't licht worden gesteld, als wel practisch in toepassing worden gebracht, zoodat de belangrijkheid er van voor het Christelijk leven voor den dag komt." (")

En eindelijk, waar werd in die dagen zooveel gedaan tot uitbreiding van het rijk Gods, waar werd met zooveel lust vuor Inwendige Zending gewerkt als te Groningen ?

Is het te verwonderen, dat er bij de Nieuwlichters warme sympathie was voor de Groningers ? dat zij de Groninger theologie met geestdrift als een medestrijdster begroetten, zoodra zij met

haar kennis maakten ?

In een brief van 30 Dec. 1843 schreef Valk aan de redacteurs

van „Waarheid in liefde" onder meer het volgende :

„Wij zijn zoo vrij U Weled. met de grondleer

(') Groninger godgeleerden etc. blz. 200. (>) id. bl. 106. (') id. blz. 107.

Groninger godgeleerden, blz. 108.

Sluiten