Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze brief laat ons duidelijk zien, met hoeveel ingenomenheid de Nieuwlichters de leer der Groninger school begroetten en hoe zij geestverwantschap gevoelden bij het lezen van „Waarheid

in liefde."

En geen wonder!

Al was het uitgangspunt niet gelijk, de resultaten van het denken waren soms treffend overeenstemmend.

Eene eenvoudige uiteenzetting van de grondgedachten der Groningers doet de geestverwantschap duidelijk aan het licht komen.

Hofstede de Groot geeft als zijn Gronddenkbeeld dit:

„De Openbaring en opleiding door God in Jezus Christus ons gegeven, om ons Gode steeds gelijkvormiger te maken. (')

Hier vinden we eigenlijk twee gedachten : Openbaring in, en opleiding door Jezus Christus.

De Zoon openbaart : „Wat God is, wat de mensch is en wat 's menschen betrekking is tot God"^)

Zijn werk is in de 2e plaats: „Opleiding der menschen tot gelijkvormigheid aan Hem" (')

Ik behoef niet breed uit te wijden, 0111 aan te toonen, dat de Nieuwlichters zich hierin recht thuis gevoelden.

„De waarheid, zooals die in Jezus Christus is' dat was èn te Groningen èn te Zwijndrecht een geliefde uitdrukking. En die „opvoeding der menschheid", reeds door Muntinghe op den voorgrond gesteld, was evenens een geliefkoosd thema voor de Nieuwlichters.

Wij spraken er breedvoerig over bij het achtste punt van hun stelsel en de woorden van broeder Obeloo, daar aangehaald, (k) waren geheel in den geest van de Groningers. Dat aandachtige courant-lezen der Nieuwlichters, waarvan prof. Ouack melding maakt (5), en waarvan Valk schrijft: „van des morgens 4 tot des avonds 9 uuren zijn wij bezig, om de thans zoo gewichtige gebeurtenissen der wereld voor zooverre dezelve ons door de dagbladen wordt medegedeeld, met oplettendheid na te gaan, waarbij wij een zeer groot belang hebben, uithoofde dezelve parallel zijn aan de voorzeggingen der profeten" (fi), staat in zeer nauw verband met dat denkbeeld der Opvoeding.

(ïT Gron. godgel. blz. 42. (') id. blz. 43.

(») id blz. 133.

(») Zie blz. 206 vgl. blz. 14 (5) Gidsart. blz. 2o9.

(s) Brief aan prot. Heringa 14 Juny 1831.

Sluiten