Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene onafgebrokene openbaring van God in Jezus Christus in de gemeente des Heeren aanwezig is, doch er is ook groot verschil.

Ons is Gods openbaring in zijnen Zoon, gelijk het Nieuwe Verbond die bekend maakt, de toetssteen, waaraan wij de echtheid dierzelfde openbaring in de Kerk onderscheiden, .... Maar voor de Roomsch-Catholieken bestaat er een geheel ander kenmerk der waarheid, namelijk het gezag der leerende of vertegenwoordigende Kerk ... De Roomschen onderscheiden derhalve deze voortgaande openbaring in de gemeente niet van de beginnende in het Evangelie, terwijl wij die in 't Evangelie voor onmiddellijk en volkomen rein houden, deze in de Gemeente voor middellijk en in vele opzichten door menschelijke dwaling en zonde bezoedeld." (')

Toch meent Hofstede de Groot, „dat de Hervormers te ver zijn gegaan, toen zij in arren moede over 't misbruik, 't welk de Roomsch-Catholieke Kerk van dit denkbeeld maakte, fen misbruik èn gebruik beide over boord hebben geworpen." (2)

Intusschen liep bij deze hooge waardeering van de voortgaande openbaring in de Kerk — het formeele grondbeginsel van het protestantisme gevaar, op den achtergrond gedrongen te worden: „de Bijbel eenige Kenbron van onze geloofsleer."

Een zin als deze: „Augustinus heeft diepere inzichten dan Pau/us over de zonde blootgelegd" (3), klinkt onprotestantsch, zoodra men er iets meer mede bedoelt, dan wat betreft de systematische uitwerking.

Geen wonder, dat da Costa op dit punt de Groningers in het nauw bracht. Hofstede de Groot antwoordde:

„Wij zijn het met den heer da Costa eens, dat de Christelijk Protestantsche belijder alleen te vragen heeft, wat de Schrift leere .... z\s gezag halen wij die uitspraken niet aan, maar.... als getuigen, dat onze zienswijze eeuwen lang de algemeene en regtzinnige was." (4) Hoe is dan hunne beschouwing over de Schrift? „Het essentieele er in zijn : de verhalen der feiten en eerst in de tweede plaats de uitspraken daarover." (5)

(') Aldus geeft Heerspink Hotstede de Groots' gedachten weer. t. a. p. blz. 95-%.

(') Gron. godgel. blz. 99.

(J) Gron. godgel. blz. 70.

(') Toelichting aan Mr Is. da Costa blz. 35 en 36.

I5) Gron. godgel. blz. 65

Sluiten