Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zelfzucht leidde ook de Zwijndrechtsche broederschap tot den ondergang.

Een zuivere gemeenschap op deze aarde bleek weer voor de zooveelste maal een hersensschim - - zelfbehoud en eigenzucht bleken sterker dan zelfverloochening.

Verwording en degeneratie waren onvermijdelijk. En hunne godsdienstige opvattingen werkten mede.

Het pantheistisch godsbegrip, met die noodzakelijke vervluchtiging van verantwoordelijkheid, zedelijkheid, zonde en schuld, vormde geen fondament, stevig genoeg om eene maatschappij te dragen.

Het communisme der vrouwen, de absolute en noodwendige consequentie van de door hen gehuldigde gemeenschaps-idee, was tevens de vrucht van een zedelijk indifferentisme, dat de grens tusschen geestdrift en vleeschelijken hartstocht uitwischt; en de „vrijheid in Christus", misbruikt in den dienst van het vleesch, ontaardde in wellust en losbandigheid.

Begonnen met den geest — voleindigd met het vleesch.

Een zedelijk bankroet!

Sluiten