Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE II.

De berichten uit de Notulen van den Kerkeraad te Warmond.

Zooals we reeds opmerkten, vindt men in de Kerkelijke archieven weinig melding gemaakt van de Broederschap.

Een der weinige — tevens een der oudste — berichten vinde daarom hier nog plaats.

Het Kerkeraads-notulenboek der gemeente te Warmond meldt:

„Buitengewone Vergadering, d. 18 Jan. 1818.

Alle leden tegenwoordig — de vergadering werd met bede geopend. Werd door Ds. praeses bericht gegeven van de oorzaak van het beleggen der tegenwoordige vergadering. Als bestaande daarin dat uit alle ingewonnen berichten gebleken zjjnde dat zekere Stoffel Muller en zich noemende Maria Leer verderflpe leerbegrippen verspreiden, de Ds. praeses bij zich ontboden had : Hk van Djjk en Simon Eisman Simonsz. als bü welke voornde menschen waren gehuisvest geweest terwijl van laatstgemelden het gerucht liep, dat zij de leerbegrippen van Muller cum suis aankleefden.

Hk van Dijk en Kisman aan huis bjj Ds. praeses gekomen zijnde had de laatste met hun sprekende zoodanige gevoelens in hun ontdekt die niet alleen streden met de leerbegrippen van de Hervormde-Kerkgenootschap maar van eiken redelijken godsdienst.

Als zynde door hun betwist de godd. zending van eiken godsdienstleeraar — dezelve in hun oog de verkondigers van dwalingen daar zij den mensch voorstelden zondig te zijn en bedorven — onderworpen aan eene toekomstige eeuwige straf, aan welks bestaan zg twijfelden.

Dat aan hun eene zending hoger dan die der apostelen moest worden toegekend — Dat uit door en tot God alle dingen zynde — uit God de zonde of liever God de oorzaak was der zonde — Dat God aller vader zijnde alle evenveel aanspraak hadden op de bezittingen thans aan dezen of geenen toegekend.

Dat geene wettigheid des huwelijks bestaan konde dan door het geloof, of liever dat iemand eene vrouw gehuwd hebbende niet instemmende in hunBe leerstellingen dezelve kon van zich verwijderen en verlaten gelijk dan ook volgens voorgeven van van Dijk Stoffel Muller schoon zijne vrouw verlaten hebbende thans in den Heer vereenigd was met Maria Leer.

Dat ingevolge Daniels voorzegging nog slegts 18 jaren de tegenwoor-

Sluiten