Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat was geheel in den geest van Muller, die de gemeenschap van goederen alleen mogelijk en wenschelijk achtte in eene vereeniging van ware geloovigen.

Blijkbaar hielpen de vermaningen van den Kerkeraad niet veel.

Toen Muller op den 17e Febr. 1818 weer een bezoek bracht aan Warmond — zie het tweede verhaal der mishandelingen (>) — werd hij door Hendrik van Dijk ontvangen.

Dit gaf den Kerkeraad ergernis; in de notulen van 12 Maart

1818 lezen we:

„werd censura morum gehouden en besloten Hk van Djjk en zijne vrouw voor dit maal het Avondmaal te ontzeggen als hebbende eene herhaalde komst van Stoffel Muller weder zoodanige gevolgen gehad, dat men met geen voornde aan het Avondmaal nodigen konde...

Simon Risman niet toe te laten totdat hij behoorlijke attestatie zal hebben ingebragt."

Zooals bij de meesten het geval was, brak ook Hendrik van Dijk openlijk met de kerk.

In de notulen van de Buitengewone vergadering van 19 Febr.

1820 lezen we:

„Ontvangen eene Missive van Hk van Djjk en Gjjsje Bulsink bjj welke zij verklaarden afstand te doen van hun lidmaatschap aan de Hervormde Gemeente met verzoek om hunne namen uit het register uit te schrappen, zijnde de brief aan den predikant gericht voor dat gedeelte van dezen inhoud: „wij ondergeteekenden H. van Dyk en deszelfs huisvrouw G. Bulsink verklaren ons gedrongen vindende door de waarheid die in Jesus Christus is van nu af en voortaan openlijk afstand te doen van het Lidmaatschap der zoogenaamde gereformeerde gemeente en verzoeken aan den predikant der gemeente van Warmond daar ik als lid van die gemeente geboekt sta in het lidmaatsboek mijn naam als zoodanig door te halen of uit te wisschen om door dezen voorder te betuigen dat ik dien tijd toen ik mijne belijdenis in die gemeente heb afgelegd in onze onkunde met de wereld als bedolven heb gelegen enz. enz. — "

In de notulen van 13 April 1821 lezen we nog:

„Voorts is gelezen eene Confidentieele missive van het Synode met verzoek om aan het Classicaal bestuur van Legden opgave te doen wat in de akten dezer Kerkeraad staat opgeteekend nopens zekere separatistische sekte — is besloten deswegen het nodig bericht te geven."

Verder zwijgen de notulen over de broeders.

(•) Zie alhier blz. 61.

Sluiten