Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een eenvoudig op elkaar volgen is niet voldoende. Met noodwendigheid moet het gevolg, in ons geval de waardevermindering van de overblijvende goederen, voortvloeien uit een van de elementen der onteigening, den eigendomsovergang of den aanleg van het werk.

Onderzoekt men de meening van philosophen, dan vindt men, dat het element van noodzakelijkheid juist het oorzakelijk verband aanwijst tusschen twee op elkaar volgende verschijnselen 1).

Die noodzakelijkheid kan niet verklaard worden alleen uit een „inductio per enumerationem simplicem", het populaire causaliteitsbegrip van Aristoteles, maar men moet tevens de logische axioma's in aanmerking nemen volgens Prof. C. Bellaar Spruyt 2).

Maar moet men nu aan het begrip „noodzakelijkheid" denzelfden eisch van absolute zekerheid stellen, die een logische axioma bezit?

Laat ons aannemen, dat dit een vereischte is en passen wij deze leer toe op het geval van het arrest van 8 Juni 1906. Niemand zal dan vermoedelijk ontkennen, dat een waardevermindering veroorzaakt wordt door den aanleg van het werk. Want zoodra de spoorbaan gelegd is, zijn wij logisch gedwongen te erkennen, dat de spoorwegwet met

') Zie Dr. A. Ho/Ier „Grundlehren der Logik und Psychologie" Leipzig, Wien p. 42. „Was ist aber dann in Wahrheit dasjenige ..Merkmal, das zum Begriffe der unmittelbaren Sukzession hinzukommen „inusz, um diese zur Kausation zu spezifizieren ? Antwort: Die Nnt„wendigkeit des Folgens; d. h. Erfolgen = notwendiges Folgen".

2) Zie zijn dictaten over de „Geschiedenis der Wijsbegeerte", uitgegeven te Haarlem 1905, o.a. blz. 103 en 104.

Sluiten