Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappen en andere, met Toelichtingen" ') o. a. ook de naaml. venn. heeft behandeld. Bedriegen ons echter de voorteekenen niet, dan zal men den langsten tijd gewacht hebben op een wet, welke dit gedeelte van ons recht meer in overeenstemming zal brengen met de eischen van het moderne verkeer.

Een belangrijke verbetering werd voorgesteld door de staatscommissie. In aansluiting met het geldend recht ging zij uit van het standpunt, dat op het bestuur eener naaml. venn. de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent lastgeving van toepassing zijn. Hieruit zou volgen, dat elk oogenblik het vertegenwoordigingsrecht van het bestuur als gevolg van een verandering in de lastgeving gewijzigd kon worden. Maar dit heeft de commissie niet gewild. Want in artikel 88 alinea 3 werd bepaald, dat alleen dan een beperking tegenover derden geldig kan zijn, wanneer zij in de akte zelf is opgenomen en op de voorgeschreven wijze is openbaar gemaakt.

Ofschoon hierdoor vele van de thans bestaande bezwaren zullen worden opgeheven, zooals wij later zullen zien, zijn derden toch steeds verplicht de statuten te kennen, willen zij veilig met een naaml. venn. handelen. In dit opstel nu hoop ik te kunnen aantoonen, dat waarschijnlijk nog grooter verbetering zal worden aangebracht, wanneer men deze verplichting geheel laat vallen. Het verkeersbelang zal er nog meer door worden gebaat. Dit zal terugslaan op de bruikbaarheid der naaml. venn., dezen zoo belangrijken ondernemingsvorm. Immers groot is de invloed, dien zij uitoefent niet alleen om de gelegenheid,

l) Uitgegeven door Gebr. Belinfante, 's Gravenhage 1890.

Sluiten