Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenwoordige wet met al haar consequenties in de praktijk.

Daar volgens de jurisprudentie en vele schrijvers een verhouding van lastgeving aangenomen wordt tusschen het bestuur en de vennootschap, welke lastgeving tevens de omvang van het vertegenwoordigingsrecht bepaalt, zal ons juridisch onderzoek zich in de eerste plaats bepalen tot die verhouding.

Een lastgeving is een overeenkomst, dus wordt het bestaan van twee partijen verondersteld. Wie lasthebbers zijn is duidelijk. Het bestuur, bestaande uit een of meer individuen verbindt zich door het aannemen van zijn aanstelling als bestuurder tot de volbrenging van zijn last, n.1. het voeren van het beheer der vennootschap volgens zekere instructiën.

Maar wie is lastgever? Hierover is vroeger meer dan in lateren tijd veel gestreden. Deze vraag hangt samen met de opvatting, welke men heeft omtrent het wezen der naaml. venn. Moet men haar evenals elke maatschap of vennootschap beschouwen als een aantal personen, die slechts contractueel aan elkaar verbonden zijn, of mag men haar een eenheid noemen, een nieuwen persoon met eigen doel en individualiteit, een rechtspersoon in één woord? l)

Zonder ons te zeer in al deze quaesties te verdiepen meen ik voor het verkrijgen van een juisten indruk het veiligst te handelen door in het kort de lijn der geschiedenis te volgen, die de naaml. venn. achter zich heeft, waarbij

') De aanhangers van de laatste meening zjjn het dun weer oneens, of de grondslag van die rechtspersoon een persoonlijke is of een zakelijke. Maar voor ons onderzoek is dit punt van niet veel belang.

Sluiten