Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op vasten privaatrechtelijken bodem is de naaml. venn. eigenlijk pas door den Code de Commerce gegrondvest, welke op 1 Januari 1808 in werking trad volgens de wet van 15 September 1807. Zij kwam onder een strenge regeeringscontróle. Want de vergunning en goedkeuring door het hoofd van den staat, welke art. 37 eischte, werd verleend of geweigerd zonder opgave van redenen. Ook had de regeering de macht een verleende vergunning weer in te trekken J). Van dit stelsel werd pas in 1867 afgeweken.

Deze Code met haar grondgedachte „un droit commun de 1'Europe" te willen zijn heeft op de meeste landen van het Europeesche vaste land een overwegenden invloed uitgeoefend ook al, omdat zij vaak onderwerpen regelde, welke nergens nog geregeld waren, waaronder de naaml. venn.

Engeland, dat evenals op ander gebied ook ten opzichte der naaml. venn. een eigen rechtsontwikkeling heeft gekend, vertoont in zijn „joint-stock company with limited liability" den vennootschapsvorm, welke het meest op onze naaml. venn. gelijkt.

Reeds in de 17de en 18de eeuw was men deze niet welgezind 2). Het voorrecht der „limited liability" kon men slechts verkrijgen door een incorporatie van regeeringswege, 3) omdat de rechtbanken de regelen der Rom. Rechtelijke „societas" steeds van toepassing verklaarden op alle soorten van vereeniging. Hierdoor werd de overgang van de enkele „partnership" tot de „joint-stock company" vertraagd. Wel trachtte zich de handel vrij te maken door

*) Zie Lyon-Caen et Renault II n°. 661).

2) Vgl. Adam Smith t. a. p. Book V, Chap. I, p. 144—14G.

3) Vgl. Palgrave in voce „companies''.

Sluiten