Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat de naaml. venn. een rechtspersoon is werd beslist door het arrest van ons hoogste rechtscollege van den 18den Januari 1901. *)

Door de regeling in de artt. 36 vlg. van het wetboek van koophandel heeft de wetgever dus een zelfstandig lichaam geschapen. Maar wordt aan de voorwaarden niet voldaan *)

mogelijk. Zie op grond van de geschiedenis en van {5 210 van liet Handels-Gesetzbuch Dr. H. Demburg „Die Allgemeine Lehren des Bürgerlichen Bechts des Deutschen Beichs und Preuszens", Halle 1902 Deel I blz. 224 en ook Dr. iur. F. C. Zitclmmm in het Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht n°. 52 (1902) blz. 34 met de daar aangehaalde jurisprudentie.

In Engeland konden oorspronkelijk de joint-stock companies de corporatie-rechten slechts bij wijze van privilege verkrijgen — vgl. blz. 56. — Dit geschiedde door een ..private act of Parliament" of door een „royal charter" — Zie Blackstone „Commentaries on the Laws of Engeland" 1862, I p. 516. — Xa 1862 kan men ze ook verkrijgen door inschrijving in de registers van den „registrar of joint-stock companies": want de „Companies act" 26/26 Vict. c. 89 stelde de rechtspersoonlijkheid algemeen verkrijgbaar, mits men voldeed aan de bjj die wet gestelde vereischten. Het certificaat door den registrar afgegeven levert volledig bewijs op van het bestaan der rechtspersoon — Zie in re Walker aud Smith het vonnis van de „Chancery Division" van het „High Court of Justice" te Londen van 29 April 1903, medegedeeld in het Z. f. d. g. H. nO. 55 (1905) blz. 520.

Het Amerika ansche recht sluit zich up dit punt bijna geheel aan het Engelsche aan. — Zie S. 0. Taylor „A Treatise on the law of private corporations having capital stock" Philadelphia 1884 blz. 6 vlg. en Andrews t. a. p. blz. 565. — Ook daar bestaan in de meeste, zoo niet alle, staten van Amerika algemeene wetten — t. a. p. Andrews blz. 571. — Een van de nieuwste is „The Business Corporation Act" van Massachusett 1903.

') w. 7553.

-') De inschrijving en openbaar making van art. 38 W. v. K. zijn

Sluiten