Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die in haar memorie van toelichting op de artt. 88, 89 en 90 verklaarde: „bestuurders zijn meer dan gemachtigden; „zij zijn de vertegenwoordigers der vennootschap, die zelve „niet tot het verrichten van eenige rechtshandeling in „staat is". Onder „gemachtigden" blijkt de commissie rlasthebbers" te verstaan, wanneer men de woorden van artikel 88 van het ontwerp vergelijkt met de memorie van toelichting.

Maar met dit alles is nog niet veel gezegd. „Vertegenwoordiging" en „lastgeving" zijn twee ongelijksoortige begrippen, van welke men moeilijk kan zeggen dat de eerste meer omvat dan de laatste. Vertegenwoordiging heeft plaats, wanneer iemand in naam van een ander een zekere rechtshandeling verricht. Berustte deze niet op een uitdrukkelijk verleende macht om te vertegenwoordigen, dan zal voor hare geldigheid een latere goedkeuring van den vertegenwoordigde meestal wenschelijk zijn. In de meeste gevallen echter zal een machtiging aan de vertegenwoordiging ten grondslag liggen, welke machtiging dikwijls verleend is bij overeenkomst in den vorm eener lastgeving. Waar dit het geval is wordt de vertegenwoordigde binnen den door hem verstrekten last onmiddellijk verbonden aan den derde, met wien de vertegenwoordiger handelde. Aan den anderen kant behoeft elke lastgeving nog niet een vertegenwoordigingsrecht toe te kennen.

„Vertegenwoordiging" en „lastgeving" dus zijn twee verschillende begrippen. Waar de laatste steeds een overeenkomst is, kan men de eerste meer een eenzijdige rechtshandeling noemen. In ons Wetboek komt het onderscheid tusschen beide begrippen niet duidelijk uit; evenmin als

Sluiten