Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men dezen vorm voor een onderneming kiest is vaak juist de gelegenheid, welke zij aanbiedt om deel te nemen aan een voordeelig geachte onderneming zonder persoonlijk in de gelegenheid te zijn of tijd te vinden de leiding eener zaak op zich te nemen. ') Bedenkt men daarenboven, dat het bestuur in elk geval de bevoegdheid heeft als negotiorum gestor op te treden, waardoor het de vennootschap verbindt mits hare belangen behoorlijk behartigd zijn, dan zullen geloof ik in de praktijk velen het er maar op wagen zonder de statuten te hebben ingezien.

V ooral komt op de negotiorum gestio de nadruk te liggen, indien men bedenkt, dat het bestuur gewoonlijk het best zal weten, wat het belang der vennootschap vereischt. Blijkt het bestuur zich hierin bedrogen te hebben of handelt het met voordacht tegen het belang der venvootschap in, m. a. w. is het onkundig of onbetrouwbaar, dan zouden derden in het stelsel der staatscommissie menigmaal de schade hiervoor moeten dragen.

Dat is den vennooten voordeelig, maar zal dit zich ten slotte niet wreken op het crediet der vennootschap?

In elk geval kan men het niet onbillijk noemen, wanneer

') In minder sterke mate is een vrijheid van beweging vereischt in ondernemingen met een meer gespecialiseerd handelsoogmerk, welke vatbaar is voor een bestuur naar vaste regelen. Zoo b.v. in vele industrieele ondernemingen, of die de exploitatie van spoorwegen of andere verkeersmiddelen ten doel hebben, of banken en assurantiemaatschappijen en dergelijke.

Het ruimst zal zjj moeten zijn bij naaml. venn. die in het algemeen het drijven van handel ten doel hebben.

Vgl. ook Kart Rathgen in v. Elster's „Wörterbuch der Volkswirtschaft" in voce ..Aktiengesellsohaft".

Sluiten