Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar de vennootschap haar zetel heeft. Om hun belangen beter te behartigen zoeken de uitwonenden wel eens heil weer in een aaneensluiting hetzij in den vorm eener vereeniging in engeren zin, hetzij van een maatschap.')

Groot blijft daarom het vertrouwen dat vennooten aan hun bestuur moeten schenken. De keuze daarvan is dan ook voor aandeelhouders zeker een van hun gewichtigste rechten, want zij zal grooten invloed uitoefenen op het welslagen van de geheele onderneming. Opdat de macht van een bestuur niet te groot zou kunnen worden, gaf de wet een beschermende bepaling door uitdrukkelijk in art. 44 al. 2 te verbieden, dat een bestuur onherroepelijk aangesteld wordt, waardoor een practijk, als in de groote handelscompagnieën der 17d« en 18de eeuw dikwijls voorkwam, voor altijd tot het verleden behoort. Want talrijk waren toen de klachten van aandeelhouders over het autocratisch optreden van dikwijls voor hun leven benoemde bewindhebbers. Bovendien verplichtte de wet het bestuur volgens art. 52 rekening en verantwoording af leggen en éénmaal 's jaars een opgave van de winsten en verliezen van het afgeloopen jaar te doen.

De werkzaamheid van vennooten beperkt zich dus niet tot het leveren van kapitaal, maar behalve dat berust bij hen de hoogste verantwoordelijkheid voor den loop der onderneming. Zij dragen dan ook het volle risico2), zooals

0 Vgl. de discussie tusschen Mr. H. J. Hamaker en Mr. W. Binger in het Weekblad voor Notariaat en Registratie, 28ste jaargang, 1897.

2) "The ultimate undertakers of the risks incurred by a joint-stock ..company are the shareholders" zegt prof. Marshall terecht op blz. 360.

Sluiten