Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakte winst of een deel daarvan *). Wordt aan commissarissen loon — veelal procenten uit de winst —voor hun moeite toegekend, dan zal dit ook als arbeidsloon moeten worden aangemerkt. Zijn commissarissen meestal vennooten, die op deze wijze een extra toelage ontvangen, thans dienen wij nog de aandacht te vestigen op een andere categorie van vennooten , welke voor zich somtijds bijzondere voordeelen bedingt in den vorm van z.g.n. oprichtersaandeelen. Voor een groot deel kan men ze misschien brengen onder de ondernemerspremie. Maar gewoonlijk zal deze, b.v. in het geval een bestaande zaak overgaat in handen van een naaml. venn., door een zekere som in eens afgekocht worden.

Als de twee gewone elementen die in het dividend terug te vinden zijn, resten ons zoodoende alleen de kapitaalrente en de ondernemersrisico. Let men op de groote wisselingen in den koers der aandeelen van vele naaml. venn., die soms jaren lang niets opleveren om dan plotseling hooge dividenden uit te keeren of omgekeerd, dan is dit alleen te verklaren door het feit, dat soms het element „kapitaalrente" geheel overvleugeld wordt door het „ondernemersrisico" *).

In dat risico zijn twee gevaren besloten:

den 25 Jan. 1885 w. 5232 een recht van retentie op dergelijke aandeelen ; vgl. ook art. 26 van den Franschen Code de Commerce en art. 45 der Belgische wet van 10 Mei 1873.

i) Van jongeren datum kan men de taktiek noemen, om ook aan het overig personeel mede naar nog andere verhoudingen in de winst te doen deelen door toekenning van procenten b.v. wanneer de netto winst een zeker percentage overschrijdt.

-) I)e dividenden van heel soliede weinig risico opleverende naaml. venn. zullen niet ver afwijken van den gewonen rentestand.

Sluiten