Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtshandelingen. Zoodoende blijft men, naar ik meen, volkomen in de lijn van den wetgever, die niet verzuimde voor het aanwezig zijn althans van een deel van dat kapitaal bepalingen te maken. Zoodra dit tot een zeker minimum gedaald is, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden verklaard. ') Gezond is het wanneer in dat kapitaal de naaml. venn. haar kracht zoekt om tegen andere vennootschapsvormen te concurreeren. Daarop vooral is haar crediet gegrondvest.

Men onderschatte niet het belang, dat gemoeid is bij het verschaffen eener hechtere basis voor het crediet, dat zoo terecht door prof. Treüb een „kruidje-roer-mij-niet" genoemd werd. 2) Dit hebben onlangs Rotterdamsche en Utrechtsche spaarbanken ondervonden. Veel tegenspraak behoeft men wel niet te verwachten, wanneer met het verminderde vertrouwen van het Nederlandse!) publiek in banken in het algemeen in verband brengt met de tegenwoordige paniek in het Amerikaansche bankwezen. Hieruit kan men opmaken, hoever de gevolgen van een aan het vertrouwen eenmaal toegebrachten schok zich doen gevoelen.

') Zie art. 47 al. 2 W. v. K. I)e Staatscommissie van 1879 weidde aan ilit onderwerp zelfs een geheele paragraaph van haar ontwerp eener wet n.1. S 3 „waarborgen voor de integriteit van het kapitaal".

2) t. a. p. Deel II blz. 364. .,Het crediet is een kruidje-roer-mi j.,iiiet en door zijn overgevoeligheid zoowel voor voor- als tegen..spoed brengt liet schokken in het bedrijfsleven teweeg, die door de „schommelingen in de vooruitzichten van de productie zelve niet „worden gerechtvaardigd en uit deze laatste schommelingen derhalve ..ook niet kunnen worden verklaard. Het gedraagt zich als een zenuwlijder die het eene oogenblik ongemotiveerd opgewonden, het andere „ongemotiveerd terneergeslagen is".

Sluiten