Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

punt belangrijke concessies gedaan aan de eischen van het verkeer. Algemeen neemt men ook hier aan, dat de corporatie geen andere rechten kan uitoefenen dan binnen de grenzen getrokken door het „charter" of de .enabling act" met de „articles of association". ') Dus ook wanneer directeuren bij het charter een onbeperkte bevoegdheid verkrijgen om de corporatie te vertegenwoordigen strekt deze bevoegdheid zich niet verder uit dan die der corporatie zelve. Elke handeling daarbuiten is een daad „ultra vires". Toch schijnt een dergelijke daad tegenwoordig de vennootschap te binden, al begaan directeuren daardoor een misdrijf jegens de aandeelhouders. Want Andrews zegt: '-) „Any „action of the directors contrary to the objects of the „corporation, or beyond the scope of their powers, con„stitutes a fraud upon the stockholders, irrespective of any „actual incident, or even though the intent was shown to „be innocent, and the act intended to be beneficial; and „while the Corporation may be bound bij the ultra vires „conduct, the members have a right to call the directors „to account or restrain their further action". De oudere schrijver Taylor neemt als algemeenen regel aan, dat een derde verondersteld wordt de constitutie der corporatie te kennen. 3) Maar hij moet erkennen, dat al was een contract „ultra vires the Corporation", toch de corporatie gebonden is, mits het contract is „apparently within bis — n.1. van den „agent", waaronder ook de „director" is te verstaan, zooals wij reeds vermeldden op blz. 66 — authority", mits

') Zie t. a. p. Taylor Chap. VII § 195 en Andrews blz. 571 en 579.

2) Zie t. a. p. blz. 584.

®) Zie Chap. III § 38 en Chap. VII § 265.

Sluiten