Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de directeuren. Zelfs is hun toestand bedenkelijk te noemen, waar zij niet de minste controle over het kapitaal of het beheer der zaak hebben, wanneer niet een bijzondere voorziening is getroffen in de „articles of association" of de „members' by-laws". Vennooten hebben niet eens het recht om hun eigen dividenden vast te stellen. *) Maar niettegenstaande het moreele peil van Amerikaansche directeuren dikwijls een zoo groote vrijheid slecht kan dragen, 2) waardoor aandeelhouders niet zelden groote verliezen leden, heeft dit de ontzaglijke ontwikkeling der naaml. venn. niet kunnen tegen houden. 3)

Men behoeft daarom niet al te bezorgd te zijn om het Germaansch-rechtelijk beginsel der „Treu und Glauben", bij ons wel eens aangeduid met „Vertrouwenstheorie", bij de naaml. venn. in te voeren.

Mocht in de praktijk toch het feit zich voordoen, dat minder kapitalisten hun kapitalen in aandeelen van naaml. venn. durven beleggen, en worden zoodoende minder naaml. venn. opgericht, zoo iets kan men niet betreuren. Immers het gehalte der naaml. venn. zal verbeterd worden, doordat men grooter waarborg heeft verkregen, dat het bestuur betrouwbaar is. Te lichtvaardig zullen in kleiner getal vennootschappen opgericht worden.

*) Zie Andrews blz. 585—586.

2) Vgl. de rede van H. Wijnans Jessup in de jaarl. verg. van de New-York State Bar Association in 1896 gehouden en Cook „on stock and stockholders" § 643.

3) De Annalen van 1907 geven op blz. 633 een totale som op van 12.686.300.000 dollars, welke in ondernemingen gestoken is. Hiervan werden 10.510.800.000 dollars gestoken in ondernemingen met den vorm eener naaml. venn.. dus 82.8 °/0 van het totaal bedrag.

Sluiten