Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vragen wij thans naar de concrete toepassing van het beginsel, dan schijnt mij het Amerikaansche stelsel voor ons land minder geschikt, aangezien daarin aan den rechter de bepaling der grens en daardoor de al of niet geldigheid deihandeling is overgelaten.

Is dit geen overwegend beletsel in een land, waar aan het gewoonterecht een zeer gewichtige plaats wordt ingeruimd — in een rechtssysteem als het onze schijnt de rechtszekerheid aanmerkelijk te moeten winnen door een algemeen, voor betwisting weinig vatbaar wettelijk richtsnoer.

Daarom kan, geloof ik, het Duitselie stelsel beter tot voorbeeld worden genomen, waar de wet ') een beperking der vertegenwoordigingsmacht van het bestuur tegenover derden voor krachteloos verklaart. Wordt in het algemeen de omvang der volmacht bij gebreke eener uitdrukkelijke wettelijke bepaling door den rechter vastgesteld naar de verhouding, die haar grondslag uitmaakt, zooals gewoonlijk in het verkeer er onder verstaan wordt, en komen tegenover derden beperkingen alleen in aanmerking, wanneer zij deze

') § 235 D. H. G. luidt: „Der Vorstand ist der Gesellschaft gegen„über verpflichtet, die Beschrankungen einzuhalten, welche im Gesell..schaftsvertrag oder durch Beschlüsse der Generalversammlung für den „Umfang seiner Befugnisz, die Gesellschaft zu vertreten, festgesetzt „sind.

,,Dritten gegenüber ist eine Beschr&nkung der Vertretungsbefugnisz „des Vorstaudes unwirksam. Dies gilt insbesondere für den Fall, dasz .,die Vertretung sich nur auf gewisse Geschafte oder Arten von Ge.,schaften erstrecken oder nur unter gewissen Umstilnden oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten stattfinden soll oder dasz für ,.einzelne Geschafte die Zustimmung der Generalversammlung, des „Aufsichtsraths oder eines anderen Organs der Gesellschaft erfordert „wird".

Sluiten