Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvan geen nietigheid verbond, wanneer „de schenker „de heerschappij over het geschonkene rechtens en feitelijk „had verloren", den eigendom der geschonken zaak alzoo had overgedragen; en in de tweede plaats daarin, dat de keizer-constituties voor alle schenkingen traditie eischten.

Is dan in de donatio een contract te zien? In vroegere jaren schijnt men het algemeen te hebben aangenomen en 1. 7. C. 2. 20. sprak van donatio als van een contract; maar, zooals boven reeds werd gezegd, men nam schenking aan, waar sprake was van de meest verschillende rechtshandelingen , zonder dat aan een verbintenis viel te denken. Zoo is het dan ook te verklaren, dat in lateren tijd de theorie van Puchta en von Savigny algemeen ingang heeft gevonden, dat schenking niet is een bijzondere overeenkomst, maar een „allgemeiner Character", een rechtshandeling, welke de meest uiteenloopende vormen kan aannemen. Schenking in dezen zin moest dan volgens von Savigny ') voldoen aan de volgende vereischten: 1° „Es musz ein Geschaft unter Lebenden sein." 2° „Es musz Einen bereicheren, dadurch dasz ein Anderer

Etwas verliert."

3° „Musz der Wille dieses Anderen auf jene Bereicherung durch eignen Verlust gerichtet sein."

Tegen deze leer van von Savigny kwam Windschetd 2) in verzet. Ofschoon ook hij geen eigendomsoverdracht voor schenking eischt, blijft hij evenwel vasthouden aan

') System IV, blz. 4.

s) Lehrbnch des Pandectenrechts II § 365 en v.

Sluiten