Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet vereischte van overeenkomst. Van onze Nederlandsche schrijvers scharen Diephuis ') en Opzoomer '-) zich geheel aan zijn zijde, terwijl daarentegen in Modderman ») en Goudsmit 4) de theorie van von Savigny haar volgers vindt.

Prof. Hamaker houdt eveneens de zijde van hen, die in schenking een algemeen karakter zien. In een reeks artikelen in het Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie nos. 1795 en v. verscheen een zeer belangrijke beschouwing over schenking van zijn hand, waarin op het onderscheid tusschen het oudere en nieuwere schenkingsbegrip werd gewezen.

„Naar het eerste", aldus de Hoogleeraar, „komt het „voor het wezen der schenking niet aan op de materieele „gevolgen der handeling: alles hangt af van den inhoud „der tusschen partijen gewisselde wilsverklaringen. Houden „deze een afstand van goed om niet in, d. w. z. zonder daartegenover staande contrapraestatie of belofte daai van, „dan is er schenking, omdat formeel aan den eisch „voldaan is. Of de ontvanger van het goed voordeel geniet, „dan wel tengevolge van aan den afstand verbonden „lasten geen dubbeltje rijker wordt, is daarbij een volmaakt „onverschillige zaak. Slechts dit geeft men toe, dat zoo „dikwijls moet worden uitgemaakt niet óf er schenking „is, maar hoeveel voordeel zij den begiftigde aanbracht,

•) XI blz. 412 en v.

») IX blz. 221 en v.

8) Handb. v. h. Eom. recht I. blz. 218.

*) Pandaetensysteem I blz. 167.

Sluiten