Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den Code Civil gevolgde behandelingswijze was gelegd en zou als overbodig kunnen worden gemist, te meer, daar het juist een der kermerkende eigenschappen der schenking is, dat zij in bepaalde gevallen wel voor herroeping vatbaar is.

Is alzoo aan het eerste der algemeene vereischten, door von Savigny voor het schenkingsbegrip gesteld, voldaan, ook het tweede: de verarming eener-, de verrijking anderzijds , ligt in ons artikel besloten.

De schenker moet zich verarmen. Uit „afstaan van eenig goed" — liever leze men „goed of recht", aangezien hier geen reden hoegenaamd bestaat om de uitdrukking „goed" in beperkten zin op te vatten — blijkt reeds, dat ons artikel inderdaad een verarming der eene partij als voorwaarde voor de schenking stelt. Het overeenkomstige Code-artikel, waaruit de bepaling onzer wet is voortgekomen, sprak van „se dépouiller", een uitdrukking, — Baudry-Lacantinerie l) en Prof. Skgers in zijn Proefschrift : „Donner et retenir ne vaut" wezen er reeds op — welke synoniem geacht kan worden met „s'appauvrir", „zich verarmen"; en „afstaan" beteekent ook niets anders dan eenig bestanddeel uit een vermogen afscheiden, daaruit verwijderen.

Deze verarming van den schenker is juist een der karakteristieke eigenschappen, welke een liberaliteit maken tot een schenking. Op dezen grond is een enkel afwijzen

i) Des donations entre-vifs et des testaments I n° 17. (dl. IX der „Traité théorique et praticjue du droit civil" van Baudry-Lacantinerie).

Sluiten