Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„donateur se dépouille actuellement et irrévocablement „en faveur du donataire, de la propriété de la chose „donnée". De eerste Consul veroordeelde evenwel de uitdrukking „contrat", waaronder hij verstond een overeenkomst, waardoor wederzijds lasten werden opgelegd, zoodat de uitdrukking hier niet paste, waaralleen sprake kon zijn van een last, rustende op den schenker, zonder dat aan eenige verplichting aan de zijde van den begiftigde viel te deuken. Uit het feit evenwel, da,t op deze verklaring geen bestrijding volgde, inag niet worden afgeleid, dat die opvatting algemeen werd gedeeld; doordrongen als men was van Romeinsch-rechtelijke theoriën ligt dit niet voor de hand; veeleer valt uit het daarop gevolgde stilzwijgen af te leiden, dat men niet tegensprak uit ontzag voor de persoon van Napoleon. De verdere beraadslagingen waren er dan ook slechts op gericht naar middelen uit te zien om het dreigend misverstand den weg naar den Code af te snijden. Eensdeels werd de meening geopperd, dat eigenlijk alle definities uit de wet moesten worden verwijderd o. a. bij monde van Regnaüd , Galli en Behanger, aangezien zij behoorden tot het domein der jurisprudentie, der wetenschap en dus misplaatst waren in een Code, het werk van den wetgever; anderdeels trachtte men de fout te herstellen door eene geringe omzetting. Zoo merkte Behanger op, dat het artikel niet nauwkeurig was gesteld „en ce qu'elle „ne parle que du donateur et non du donataire", waarop vervolgens door Maleville werd verklaard, „si 1'onjuge

Sluiten