Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenzoo bepaalt art 1349 B.W.: „Eene overeenkomst „is eene handeling, waarbij een of meer personen zich „jegens een of meer andere verbinden"

Valt nu een schenking door feitelijken afstand niet onder de omschrijving van art. 894 C. C. of art. 1703 B. W.? Het antwoord op deze vraag hangt hiervan af, of er bij zulk eenen afstand ook sprake kan zijn van eene verbintenis.

Domat 1) merkte op, dat de verplichtingen, uit het schenkingscontract voortvloeiende, tweëerlei zijn: „Le „premier engagement du donateur est de ne pouvoir „annuller la donation, quand il a une fois donné. son „consentement; et il ne peut le révoquer que pour de

„justes causes

„Le second engagement du donateur, et qui suit du „premier est d'executer la donation et de délivrer la chose „donnée, et il peut y être coutraint par le donataire, „ou par ses héritiers.".

Als verplichtingen, uit de schenkingshandeling ontstaan , noemt hij dus, behalve de verplichting om af te staan, ook nog die om dien afstand niet weder te herroepen. Heeft nu bij een feitelijken afstand de schenker reeds aan de eerste verplichting voldaan door de levering der zaak, dan blijft nog over de tweede verplichting: het niet-herroepen. Het is evenwel de vraag, ot dit laatste wel een verbintenis kan worden genoemd. Veeleer hebben

l) Les Lois Civils dans leur ordre naturel I Tit. X. Secfc. §§ 1 en 2.

Sluiten