Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaan wij hen na, te beginnen met de Fransche en wel de ouderen onder hen.

Duranton ') blijkt in de remissie eener schuld bij voorbeeld, geen schenking te zien naar het formeele schenkingsbegrip in den zin van art. 894 C. C. Hij moge de „remise gratuite" ook al „une véritable liberalité" noemen, een schenking in materieelen zin, hij hoedt er zich echter wel voor haar te beschouwen als een „véritable donation" in den zin van art. 894 C. C. Hij onderscheidt toch tweeërlei: een schenkingsbegrip, hetwelk beheerscht wordt door de beginselen van „Ie droit naturel", het materieele en dat, hetwelk onderworpen is aan de regelen van „le droit civil", het formeele begrip. „La donation „elle-même", zoo zegt hij 2), „tient d'ailleurs au droit „naturel dans le fond, et elle n'est du droit civil que „quant aux formes". En zoo kan dan ,.un mort civilement" van zijnen schuldeisclier een „remise de dette" ontvangen of zijnen debiteur een schuld kwijtschelden , ofschoon hem de bevoegdheid tot het doen of aannemen eener schenking overigens is ontnomen, juist op grond, dat zoo'n handeling wordt beheerscht „plutót par les principes du droit naturel „que par les régies du droit civil", want „une remise „de dette est aussi un mode d'extinction des obligations". Met andere woorden: de kwijtschelding eener schuld is wel eene schenking naar den materieelen inhoud der handeling, doch zij heeft ook het zelfstandig, eigen

1) Cours do Droit Francais. VII.

2) T. a. p. n° 345.

Sluiten