Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vermelden wij ten slotte nog Marcadé ') als een der oudere schrijvers over den Code Civil, die eveneens de meening voorstaat, dat de schenking van art. 894 C.C. afstand als vereischte stelt. Behalve dan op den reeds eerder gemelden grond, dat de „abandon d'un droit" ten behoeve van den debiteur niet is „un contrat co mme la donation", ziet hij in de kwijtschelding eener schuld ook geen schenking in den formeelen zin, omdat hier geen sprake is van een afstand. „Nous disons", zoo luidt het (Dl. IV n° 787), „que la remise de dette n'est pas une donation. C'est „évident, puisqu'elle consiste, non dans 1'attribution et „la transmission d'un droit, mais au contraire dans 1'ané„antissement de ce droit, dans la renonciation qu'en fait „le maitre. Le créancier, en définitive, enrichit le débiteur en s'appauvrissant, et lui procure réellement un „avantage a ses depens, mais il est clair, qu' il n'y a „la aucune translation d'un droit quelconque, aucune „clatio". Alzoo wel een verrijking eenerzijds tegenover een verarming anderzijds, een schenking in materieelen zin, doch geen ,,datio", geen afstand van eenig goed

i) Het vereischte van afstand vinden wij ook bij Delvincodrt II hlz. 70: „Le mot donation emporte nécessairement 1'idée de la translation de „la chose donnée au pouvoir du donataire." Voor de schenking in dezen zin nu zijn bepaalde formaliteiten voorgeschreven. Niet zoo voor de „remise d'une dette", ofschoon men hier te doen heeft met „une „véritable liberalité" (II. noot 1 pag. 70) en bij Grenier I. blz. 21:

„ ..., les anciennes formes usitées dans 1'ancien droit romain pour „opérer la tradition ayant été abolies, la donation devint parfaite par „la seule stipulation, a 1'exemple de la vente, a laquelle Justinien „la compare. La promesse de délivrer tint lieu de tradition même."

4

Sluiten