Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kwijtschelding eener schuld sprake is van eene vrijgevigheid, welke zich uit in eene rechtshandeling, de opheffing eener bestaande verbintenis, terwijl het bij de schenking van art. 894 C. C. gaat over den afstand van eenig goed of recht.

Ten slotte nog Planiol '), die voor de „donation"van art. 894 C. C. uitdrukkelijk eischt „une dation", wanneer hij zegt: ,,il n'y a donc de donation qu'autant que le „donataire re^oit une dation ou immédiate, ou tout au „moins promise". Daarentegen lezen wij bij hem ook: „qu' „une donation peut être réalisée par voie de remise de „dette", asingezien deze handeling gelijk staat met twee tradities, waarvan de eerste geschiedt animo solvendi door den debiteur aan den crediteur en de tweede animo donandi door den schenker aan den begiftigde. Doch — Mr. Labourel wees er reeds op in zijn Proefschrift — deze redeneering is gewrongen en kan niet in de bedoeling van Planiol hebben gelegen. Elders toch verklaart hij zelf, dat hij die beide tradities beschouwt als het resultaat der kwijtschelding en dat de „remise de la „dette" is „un acte unique et indécomposable". Zoo mogen wij dan ook in de beide „ingeredeneerde" tradities bij de kwijtschelding eener schuld vermoedelijk niet anders zien dan eene poging van Planiol om onder de schenking van art. 894 C. C., waarvoor naar hij zelf erkent „dation" d. i. afstand vereischt is, meer te brengen dan er in de

') Traité élément de Droit Civ. n° 2501 en v.

Sluiten