Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II. Het materieele scheukiiigsbegrip.

De schenking van art. 1703 B. W. is, gelijk wij in het vorige Hoofdstuk zagen, eene rechtshandeling, en wel een afstand, waaraan de handeling een bijzonder formeel karakter ontleent.

Bij het schenkingsbegrip evenwel, waarover in de volgende regelen zal worden gehandeld, is van een bijzonderen schenkingsvorm geen sprake; het geldt hier een ruim, materieel begrip van schenking, hetwelk aan de meest onderscheidene handelingen ten grondslag liggen kan en zich openbaart in de economische gevolgen, welke die handelingen met zich brengen.

Als regel geldt in het maatschappelijk verkeer, dat tegenover eene vermindering in het eene vermogen door eenige praestatie van den een, eene aanvulling daarvan staat door eene aequivalente contrapraestatie van den ander. Eene uitzondering hierop treft men evenwel in de schenking, waardoor in het eene vermogen een verlies wordt geleden, hetwelk niet of niet geheel wordt aangevuld uit het andere vermogen, dat alzoo uit de vermindering, welke het eerste onderging, voordeel trekt. Hier staat

Sluiten