Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus tegenover de praestatie eenerzijds óf geen aequivalente contrapraestatie anderzijds óf in het geheel geen contrapraestatie.

Dat door eene dergelijke handeling velerlei belangen kunnen worden geschaad, is duidelijk; eveneens, dat de wet ter bescherming van die belangen regelen dient in te houden.

Alvorens tot eene bespreking van die bepalingen over te gaan, nog eenige opmerkingen omtrent het materieele schenkingsbegrip.

Prof. Hamaker stelt, zooals wij reeds zagen, hiervoor twee kenmerken: rechtshandeling naast toekennen van een op geld waardeerbaar voordeel. Ik acht deze kenmerken te ruim; het legaat zoude dan een schenking kunnen zijn; evenzoo elke handeling, waardoor men onbewust en zonder het te willen een ander bevoordeelt. Nauwkeuriger acht ik daarom de kenmerken, zooals ze door von Savigny 1) werden gesteld:

„Schenkung ist ein jedes Rechtsgeschaft, wenn es „folgeude Eigenschaften in sich vereinigt. Es musz sein „ein Geschaft unter Lebenden; es musz Einem bereichern, „dadurch dasz ein Anderer Etwas verliert; endlich musz

') In denzelfden zin Wisdscheid. (Lehrbuch des Pandekteureclits Hd. II. blz 505): „Schenkung im weiteren Sinne ist jede nicht testa„ ment arische Verinogenszuwendung, durch welche das Vermogen des „Empfangers vermehrt wird; deren Bestimmungsgrund für den Zuwen„denden die Absicht ist, das Vermogen das Empfangers zit vermehren; „und die von dem Empfanger als eine in dieser Absicht gemachte „atigenommen wird."

Sluiten