Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nalaten? Von Savigny *) zegt, dat voor schenking vereischt is „ei" Rechtsgeschaft", eene positieve handeling alzoo. Een bloot nalaten kan zich dus nimmer als een eigenlijke schenking doen gelden, „wenn nicht ein ver,,stecktes Handeln darin enthalten ist". En terecht, bij een „bloszes Unterlassen" kan bezwaarlijk een vermogensvermindering worden aangenomen, wanneer niet blijkt, dat men daardoor eene positieve handeling, eene vermogensvermindering tracht te bedekken , hetgeen dan m. i. hieruit zoude moeten worden afgeleid, dat èn degene, die nalaat om te verkrijgen èn de persoon van den daardoor bevoordeelde het onderling eens zijn omtrent de werking van het nalaten, d. w. z. de gevolgen daarvan hebben geweten en gewild. Om de zaak met een voorbeeld op te helderen : A gaat eene overeenkomst aan rnet B, onder het beding, dat B aan C, of, bij weigering van C om te accepteeren, aan D zal toekennen een bepaald geldelijk of op geld waardeerbaar voordeel. Nu weigert C, zoodat D inderdaad wordt bevoordeeld ; wanneer heeft er nu schenking plaats tusschen C en D ? Mij dunkt, alleen dan, wanneer C met zijne weigering opzettelijk, willens en wetens, heeft gehandeld ten einde L) te bevoordeelen en D de wetenschap bezat van de bedoelingen van C en de gevolgen van diens weigering, als zijnde een bevoordeeling tot hem gericht, ook heeft willen aanvaarden. Immers door de weigering van C is dan

•) T. a. p. IV, blz. 18.

Sluiten