Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„om u het paard om niet af te staan. Dat er schenking „was, kan kwalijk worden tegengesproken, maar dat de „handeling is geschied „„propter nullam aliam causam, „„quam ut liberalitatem et munificentiam exerceam''" kan „moeilijk worden volgehouden."

Het is duidelijk, waarin de oorzaak der misvatting gelegen is. Het verwijderd motief moge weliswaar niet van vrijgevigheid getuigen, daarop komt het echter niet aan. Voldoende is, dat de schenker in het bovengenoemde geval den begiftigde heeft willen verrijken ten koste van zich zelf en dat de begiftigde die verrijking heeft willen aanvaarden.

Er kunnen zich evenwel gevallen voordoen, waarin het bestaan van den animus donandi, in den zin van de wilsovereenstemming van partijen om eenerzijds zich te verarmen en anderzijds verrijkt te worden, twijfelachtig is. B.v. iemand verkoopt uit geldgebrek een voorwerp beneden de waarde. Kan hier sprake zijn van een schenking? Er is wel verarming eenerzijds en verrijking anderzijds, doch is de wilsovereenstemming daarop wel gericht? Aan den eenen kant zoude men kunnen zeggen: wie uit geldgebrek beneden de waarde verkoopt, kan geacht worden zich tevens bewust te zijn van de in die handeling gelegen verrijking van een ander ten koste van zich zelf en dus ook die verrijking gewild te hebben, doch daar staat tegenover, dat, al zijn de gevolgen der handeling ook aanvaard, en zelfs bewustelijk aanvaard, dit alleen geschiedde omdat die gevolgen noodwendig uit de han-

Sluiten