is toegevoegd aan uw favorieten.

Schenking

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedrag van f 1000.—, doch niettemin heeft ook werkelijk koop en verkoop plaats gehad.

Men verwarre hiermede niet de gevallen eener gesimuleerde handeling, waardoor eene formeele schenking wordt verborgen.

Ik verkoop bij voorbeeld het liuis ter waarde van f8000.— voor f 100.—. „Plus valet quod agitur, quam „quod simulate concipitur". Men wil geen koop en verkoop, maar beoogt, niettegenstaande men den vorm van een koop en verkoop kiest uitsluitend en alleen eene schenking.

Immers kan men van die f 100.— bezwaarlijk spreken als van een prijs ; veeleer moet men denken aan een last. ')

Dit is evenzeer het geval, wanneer de wederpartij zich verplicht tot een niet op geld waardeerbare praestatie. Om een voorbeeld.te ontleenen aan het Proefschrift van Mr. Liboürf.l: A geeft aan B f 1000.— tegen verplichting om A's naam te voeren.

Het dunkt mij oneigenlijk in het voeren van den naam van een ander eene contrapraestatie te zien; ook hier komt het mij juister voor te denken aan eene formeele schenking, waaraan een last is verbonden.

En nu de vraag, of het al dan niet noodzakelijk is,

') Zoo luidt het bij Ulpiands (1. 38. D. 18. 1): Si quis donationis causa minoris vendat, venditio valet: totions enira dicimus in toturu venditionem non valere, quotiens universa veuditio donationis causa facta est: quotiens vero viliore pretio res donationis causa distrahitur, dubiinn non est venditionem valere.