is toegevoegd aan uw favorieten.

Schenking

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indebiti van art. 1395 B.W. is uitgesloten. Zoo is ook in dit geval het positieve wetsvoorsclmft oorzaak, dat geen schenking kan worden aangenomen. De wet toch sluit terugvordering uit, niet, omdat geschonken zoude zijn, maar omdat zij het beschouwd wil hebben, alsof er niet onverschuldigd ware betaald.

Een derde voorbeeld. Dikwerf rekent men ook onder de natuurlijke verbintenissen alle die gevallen, waarin sprake is van verbintenissen aangegaan door onbekwame personen. Art. 1482 B.W. houdt het strenge voorschrift in, hetwelk ze alle „van rechtswege" nietig verklaart. Wat onder deze uitdrukking: „van rechtswege nietig" te verstaan ? Dat er j uridisch niets bestaat, dat het rechtens is, alsof er niets hadde plaats gehad?

In het zeer belangrijke proefschrift van Mr. J. A. van Hamel , getiteld : „De leer der nulliteiten in het Burgerlijke recht" (Amsterdam, 1902) wordt gewaarschuwd voor een dergelijke juridische fictie, waardoor nimmer de feiten kunnen worden weggeredeneerd, welke toch ongetwijfeld hunne „verkeersefïecten" hebben gehad, die niet met onverschilligheid kunnen worden voorbijgegaan. En daartoe toch voeren dergelijke ficties onloochenbaar, „terwijl men in allen gevalle beter zou doen te bedenken, „dat de rechtswetenschap , die geen algebra is, tot eigenlijk „voorwerp en doel heeft juist de feitelijke verschijnselen". Van dit standpunt voortredeneerende komt de schrijver van genoemd proefschrift tot de conclusie, dat nietigheid niets anders beteekent dan gebrekkigheid. Do