is toegevoegd aan uw favorieten.

Schenking

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nietige handeling bestaat dus juridisch wel degelijk, heelt ook wel degelijk hare gevolgen, alleen zij is „met een nulliteit behept". En wat nu in het bijzonder de uitdrukking „van rechtswege" betreft, men schijnt er weinig aan te mogen hechten. 1) Zeker is het althans, dat men haar niet mag beschouwen als gelijkluidend met rechtens „onbestaanbaar". Ook hier dus heeft de handeling juridisch bestaan en zijn er gevolgen aan verbonden. 2)

Om tot art. 1482 B. W. terug te keoren. Zet men hiernaast art. 1305 Code Civil, •1) dan blijkt reeds dadelijk wat de bedoeling van onzen wetgever is geweest, toen hij in ons artikel de term „van rechtswege nietig" bezigde. Evenals in het Oud-Hollandsch recht 4) en in art. 3494 van het Ontwerp 1820 :') was in den Code Civil voor vernietiging van door den minderjarige aangegane ver-

') Vgl. Opzoomer, VII, pag- 307 en Lvnd, IV, blz. 492.

2) Zie bovengemeld proefschrift, blz. 51 en v.

La simple lésion donnc licu a la rescision en faveur dn mineur non émancipé coat re toutes sortes do eonventions, et en faveur du mineur émancipé, contre toutes eonventions qui exccdent les bornes de sa capacité.

*) Df. Groot. Inl. 3, 48 (§ 12).

5) Behalve de bijzondere gevallen, waarin de wet aan alle belanghebbenden het verinogen toekent om de vernietiging cener bestaande handeling te vorderen, of verdedigenderwijze eene nietigheid, nis van rechtswege aanwezig, in te roepen, kunnen daarenboven de door een handeling benadeeld3 minderjarigen of meerderjarigen onder curatele staande, door geweld of bedreiging gedwongene, zoowel als door bedrog misleide personen, van den regtcr, hetzij bij afzonderlijke actie, hetzij bij wegc van verdediging verzoeken, dat hij den staat der zaken zooals die vóór de benadeelcnde handeling heelt plaats gehad, tusschen de partijen in deszelfs geheel herstelle, op do wijze en onder de bepalingen bij de volgende artikelen voorkomende; de verleening van dit herstel wordt reliëf' genoemd.

0