Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bintenissen noodig het bewijs van benadeeling. Tn tegenstelling nu hiermede wilde onze wetgever do mogelijkheid scheppen, dat ook zonder zoodanig bewijs van benadeeling de vernietiging der handeling ware te bereiken en gebruikte daarom de term „van rechtswege nietig".

Zoo hebben we dus aan rechtsgeldige verbintenissen te denken, waaraan evenwel dit gebrek kleeft, dat zij door middel van eene actie of exceptie hunnen worden vernietigd, m. a. w. er is sprake van een onvolkomen rechtsplicht welke haar cachet van onvolmaaktheid hieraan heeft te wijten, dat zij is aangegaan door een onbekwame partij. Is dit zoo, dan hebben wo ook met een natuurlijke verbintenis te doen, zoolang haar bestaan nog niet door den rechter is opgeheven. Of bij voldoening aan een zoodanige verbintenis schenking aanwezig is? Het antwoord is duidelijk: rechtsplicht en schenking gaan bezwaarlijk samen.

Vorder wordt ook aangenomen, dat bij do verjaring oener schuld oen natuurlijke verbintenis blijft bestaan. Hierover slechts een paar woorden. Het instituut deiverjaring gaat uit van dit gronddenkbeeld, dat een bestaande rechtsplicht door het enkel verloop van tijd dient opgeheven te kunnen worden. „Kunnen," want uit eigen kracht werkt de verjaring niet; eerst door den wil van den schuldenaar, die zich op haar beroept, doet zij zich golden. Heeft dus dit beroap plaats, dan houdt de rechtsplicht ook op te bestaan en is er van een natuurlijke verbintenis geen sprake. Wanneer nu toch

Sluiten