Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt voldaan, dan zal men óf niet eene vergissing te doen hebben , b.v. wanneer een erfgenaam van den debiteur voldoet, onkundig van het feit der verjaring, óf schenking moeten aannemen, wanneer het den debiteur zelf geldt en men geen tegenstrijdigheid in zijne handelingen wil zien. Immers onaannemelijk is in het laatste geval do voorstelling, als zoude do debiteur ziuli eerst van zijn verplichting ontdoen en dan later toch betalen.

Ten slotte nog de twee volgende gevallen:

1° de betaling na vrijsprekend vonnis;

2°. de betaling der resteerende procenten na een gehomologeerd accoord.

Ook hierin wordt wol eens de voldoening eonor natuurlijke verbintenis gezien.

Ail primum. Wat is het karakter van een vonnis'? De officieele vaststelling der rechtsbetrekking tusschen partijen. Heeft men met een absolveerond vonnis te doen, dan wil dit niets anders zeggen dan dat officieel verklaard is, dat een vermeende rechtsbetrekking niet aanwezig is. Bechtens is dan uitgemaakt, dat er geen rechtsplicht bestaat. Wanneer nu toch wordt betaald, is tweeërlei denkbaar. Of een erfgenaam van de vrijgesproken partij, onbekend met het vonnis, heeft bij vergissing betaald óf de vrijgesproken partij zelve, overtuigd van de ondeugdelijke gronden, waarop het vonnis berust, en van het feit, dat zij in appel in hot ongelijk zal worden gesteld, wil meerdere kosten voorkomen, en voldoet alzoo om geen andere reden dan dat zij het voor uit-

Sluiten