Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaakt houdt, dat de rechtsplicht niettegenstaande liet vonnis toch bestaat. In deze gevallen is dus noch van een natuurlijke verbintenis, noch van een schenking sprake.

Ad sccundum. Hierover slechts dit. Door het gehomologeerde accoord, hetwelk alle geen voorrang bezittende sciiuldeischers bindt, is een nieuwe schuld getreden in de plaats der bestaande. Van eene rechtens bestaande verplichting om hetgeen de oude schuld meer bedraagt dan de nieuwe te voldoen, van eene natuurlijke verbintenis alzoo, is geen sprake. Acht men het zich nu desniettegenstaande toch een plicht de meerdere procenten te betalen, dan kan dit rechtens bij het ontbreken van eenig uitdrukkelijk wetsvoorschrift, zooals men dat aantreft in de artt. 1803 en 1828 B.W., waarbij de condictio indebiti wordt uitgesloten, alsof niet onverschuldigd ware betaald , niets anders als eene schenking zijn, wil men tenminste niet ignoreeren, dat er feitelijk iets heeft plaats gegrepen, waarvan de gevolgen door partijen inderdaad werden gewild.

Hiermede zij de bespreking van hot begrip der matericele schenking afgedaan. Zooals reeds in hot begin van dit hoofdstuk werd gezegd, kunnen door eene schenking onderscheidene belangen worden geschaad.

Twee wegen staan nu den wetgever open; hij kan regelen scheppen, welke:

a het door een schenking veroorzaakte nadeel opheffen;

Sluiten