Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b hot door een schenking dreigende nadeel voorkomen.

Zijn die regelen gesteld, dan rijst de vraag, of zij in het algemeen toepasselijk kunnen worden geacht op elk geval, waarin van eene schenking sprake is. Tweeërlei toch dient men op te merken:

lu dat in den Elfden Titel van het Derde Boek van ons Burgerlijk Wetboek een reeks van voorschriften voor het formeele schenkingsbegrip worden gegeven; 2° dat in onze wet verspreide artikelen worden aangetroffen, waarin van schenking of gift sprake is.

Wat het eerste punt aangaat, dient de vraag te worden gesteld, of de daar bedoelde voorschriften voor uitbreiding vatbaar zijn; wat het tweede betreft, of de in de verschillende artikelen voorkomende uitdrukking „schenking" of „gift" in ruimen of engen zin moet worden genomen.

In het volgende hoofdstuk zal worden getracht een antwoord te geven op de eerste der hier genoemde vragen.

Sluiten